Press enter to see results or esc to cancel.

Att välja ämne inför examensarbete

Jag står just nu inför valet av examensarbete som jag tillsammans med min klasskamrat skall skriva under vårterminen 2015. Som jag också nämner kort i informationen om mig här på sidan så läser jag just nu mitt andra och sista år på ett masterprogram i Jönköping med inriktning mot production development and management. Under utbildningens gång har vi haft kurser i hållbar utveckling, produktutvecklings och tillhörande processer, supply chain, logistik, ledarskap och förändringsledning samt produktionsutveckling och strategi. Det är således något av dessa områden som kommer utgöra den primära grunden för examensarbetet, men frågan om vilket område kvarstår dock.

Potentiella ämnen

Det står egentligen mellan två stycken ämnen som vi skulle kunna skriva om. Det ena är något som ett stort och internationellt företag begärt få undersökt. Företaget är ett producerande företag och de vill undersöka vad leveransledtider kostar och hur stor skillnaden i kostnad är på en kort leveransledtid respektive en längre. För att ytterligare exemplifiera vad som menas med korta/långa ledtider så betyder det (enkelt förklarat) ifall vi skall ha mycket produkter i lager för att kunna leverera till våra kunder snabbare. Stora lager innebär dock att vi måste ligga ute med massa pengar, men kanske kan denna snabba leveransledtid ge oss mer ordrar och därigenom högre lönsamhet. Det andra alternativet är att ha mindre i lager och att till stor del leverera mot kundordrar. Det betyder att kunden kommer få vänta längre på sin produkt men företaget behöver då inte binda pengar i lager och riskera att inte få sålt detta lager. Syftet är alltså att undersöka vad som är den optimala leveransledtiden och undersöka vilka kostandsposter som inkluderas i detta. Examensarbetet går väldigt tydligt under industriell ekonomi och är något jag personligen tycker är riktigt intressant!

Det andra examensarbetet är mer teoretiskt och även om inte vi har någon klar bild av hur det exakt kommer struktureras så kan jag i alla fall förklara lite kring hur vi tänkt. Idén är att undersöka hur stora producerande företag med flera produktions- och försäljningsenheter runtom i världen hanterar den dagliga produktionsplaneringen. Ofta arbetar ett företags olika produktionsenheter fristående från varandra även om de ingår i en större koncern och rapporterar till samma ledning. Eftersom dessa enheter jobbar fristående är heller inte produktionsplaneringen alltid helt optimal sett till flödets totala behov. Avvikande prognoser i en del av flödet kan ge stora effekter på andra delar, ifall inte det finns en delad, tydlig och övergripande information.

Nu gäller det som sagt att vi bestämmer oss för det ena eller det andra. Dock ligger valet inte helt i våra händer. Det är möjligt att det blir ett helt annat examensarbete än de som beskrivs ovan om vår handledare och vår examinator anser att en annan riktning på arbetet är mer lämpligt. Hur som helst så kommer en uppdatering kring valt ämne så snart det är bestämt.

Tankar kring valet

Jag är noga med att bara göra sådant jag verkligen tycker är roligt. Dels för att det ger mig stimulans och då heller inte känns som ett jobb och dels för att jag blir bättre på något ifall jag tycker det är skoj. Det är också det som ligger till grund för hur jag tänker kring arbetet. Tidigare så försökte så väl jag som min klasskamrat att hitta något ämne som vi skulle kunna upptäcka nya teorier i, men faktum är att vi troligtvis inte lyckas revolutionera något under vårt masterarbete. Det är därför viktigare att vi har skoj och vill lägga ner tid på arbetet, än att vi hittar något som vi tycker är tråkigt, men har potential att ge väldigt goda akademiska resultat. Dock ska jag nämna att det ena verkligen inte utesluter det andra, det går således att ha riktigt roligt, samtidigt som resultatet håller hög akademisk kvalité.